Pravidla pro poskytování PS

Pečovatelská služba je poskytována na základě uzavření Smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby mezi Vámi (uživatelem) a Sociálními službami Bystřice, příspěvková organizace, ve všední dny od 6:30 hod. do 19:00hod. V sobotu, neděli a svátky od 6:30hod. do 17:00hod. Víkendovou péči poskytujeme pouze klientům, kteří využívají naši službu v pracovních dnech.

Z provozních důvodů nejsme schopni zajistit, aby k Vám docházela stále stejná pečovatelka. Pečovatelky před vstupem do domácnosti 2x zazvoní a následně se novému klientovi představí.

Pracovníci používají ve Vašem bytě ochranné pomůcky (návleky, jednorázové rukavice, zástěry)

Obědy se běžně u klientů bydlících v DPS-Senior přihlašují každé úterý od 10,30 v jídelně u pečovatelky na celý týden. Přicházejte si obědy hlásit osobně k pečovatelce, telefonní přihlášení je možné pouze v mimořádných případech.

 Pro všechny platí, ( v obci i v DPS) že přihlášení nebo odhlášení obědů je nutné provést v pracovních dnech nejpozději den předem do 13,00. Pokud tak neučiníte, budete jej muset uhradit, nebo jej nedostanete.

Minimální počet odebraných obědů za 1 měsíc je 12 obědů.

Prosíme, abyste jídlonosiče předávali čisté, bez zbytků jídel.

Pro obědy jede paní pečovatelka z DPS k dodavateli v 10,30. První dodávku veze do DPS-Senior. Dále pokračuje v centru Bystřice a Na pasekách. Potom jede pro další dodávku obědů a jede směr do Pasek a okolí. Čas dovozu stravy je stanoven pouze orientačně a může být zpožděn vzhledem k dopravní situaci, výběru plateb, zdržení na trase z důvodu ohrožení na zdraví či životě atd. Pokud jsou překážky pozdějšího doručení stravy známy předem, je klient včas informován pečovatelkou.

Pokud potřebujete nákup, připravte si finance v hotovosti, seznam na nákup a nákupní tašku. Potřebu nákupu hlaste v pracovní dny do 7,30, pozdější žádosti budou vyřízeny následující den. Stejná situace platí v případě vyzvednutí léků z lékárny. Stane-li se, že lékař ten den předepíše během dne antibiotika a je to do 14,00, léky pečovatelky dle možnosti vyzvednou. Pečovatelky nesmí používat Vaši platební kartu.

Pečovatelka nakoupí v nejbližším obchodě. Nebude nakupovat dle Vašeho přání. (Např. máslo v Tescu, protože je v akci a sýr v Zetku, protože je v akci tam.) Pečovatelka společně s Vámi provede vyúčtování nákupu podle účtenky.

Osobní hygienu u imobilního klienta provádíme pouze na polohovací posteli. Provádění osobní hygieny na klasických postelích či válendách je z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců nemožné. Pokud klient takovou postel nemá, jsme schopni zprostředkovat její zapůjčení. Zároveň, z důvodu ochrany Vás i pracovníků před možnými riziky budou v situaci, kdy to vyžaduje Váš zdravotní stav, vykonávat hygienu 2 pečovatelky.

Před započetím úklidu se pracovnice domluví na jeho rozsahu.  Úklidové prostředky a nástroje dodává klient a musí odpovídat hygienickým a bezpečnostním předpisům.

Není možno manipulovat s dohodnutým časem péče. Tj. pokud máte úklid domluven na 10,30 dopoledne, tak je to nutné dodržet. Měnění času péče z minuty na minutu z důvodu toho, že je v televizi seriál nebo že je u Vás na kávě kamarádka je nemožné. Samozřejmě existují výjimky: zhoršený zdravotní stav, cesta k lékaři…) Jedná se především o klienty z DPS. Rozvržení služeb je možný po celý den. Můžete se domluvit na dopoledne i odpoledne. Pokud např. chcete koupel pozdě odpoledne, je nutné domluvit se se svým klíčovým pracovníkem.

Pečovatelská služba je terénní forma služby a je poskytována pouze v rozsahu služeb sjednaných ve Smlouvě. Rozdíl mezi Domovem pro seniory a pečovatelskou službou je v tom, že pečovatelská služba není poskytována 24hodin denně, ale pouze na sjednaný úkon. Paní pečovatelky nejsou „děvčata na telefon“ to znamená, že sice můžete v DPS zatelefonovat, že potřebujete…zavřít okno, otevřít okno, podrbat pod lopatkou, naladit televizi aj….,ale záleží na tom, zda má zrovna paní pečovatelka volnou kapacitu a je ochotná Vašemu přání vyjít vstříc.  V našem kolektivu si zakládáme na vstřícnosti, ale Vaše okamžitá přání se nedají splnit najednou, tak na to prosím berte zřetel. V případě, že se Vám udělá špatně, zhorší se Vám zdravotní stav, nebo zjistíte, že je něco v nepořádku u Vašeho souseda, spolubydlícího, kamaráda v DPS, volejte nebo vyhledejte pomoc pečovatelky  ihned!!!

Úhrada za poskytované úkony je stanovena v Ceníku, který schvaluje Rada obce Bystřice. Výše úhrady je závislá na skutečně spotřebovaném čase nezbytném k zajištění úkonů, což pracovnice zaznamenávají do Výkazu služeb a klient jej stvrdí svým podpisem. Minimální doba provádění úkonů je 5 min. K době provádění úkonu bude započítávána částka 15 Kč odpovídající   příchodu či dojezdu ke klientovi. Služba musí být objednána minimálně 2 pracovní dny předem, s výjimkou případů návratu z nemocnice apod. Služba není poskytována v období vánočních svátků a Nového roku.

Vyúčtování služeb se provádí 1x v měsíci, vždy do 15. dne měsíce následujícího po odvedení služby či odebrání obědů. (pozpátku) Platba je možná hotově v pokladně Sociálních služeb Bystřice, p.o. (kancelář ekonomky), nebo převodem na účet (č.ú. a variabilní symbol sdělí paní ekonomka na vyžádání)

Vyúčtování se provádí na základě Výkazu služeb, kde je každodenně zaznamenán přesný čas poskytované služby, nebo oběd. Klient je se záznamem seznámen. Výkaz podepisuje každý den pečovatelka a klient 1x měsíčně na konci měsíce. Při platbě je klientovi vydán příjmový doklad. Pokud chce ofotit výkaz, může o něj požádat.

S každým klientem pečovatelské služby je individuálně plánováno a je mu přidělen tzv. klíčový pracovník. IP jasně vymezuje, na čem jsme se vzájemně dohodli tj. jaké úkony a v jakém rozsahu budeme poskytovat. Individuální plánování vychází z Vašich osobních cílů, potřeb a schopností s přihlédnutím k našim možnostem. Individuální plány jsou v písemné formě, jsou pravidelně min.1x za rok přehodnocovány společně s klientem. IP je uložen u klíčového pracovníka.

K zajištění služby používáme Vaše osobní údaje, které nezbytně potřebujeme pro poskytování služby.  Pokud v nich nastane jakákoliv změna, musíte nám to oznámit. Při poskytování služby i zpracovávání Vašich údajů jsme vázáni mlčenlivostí. (V případě porušení se jedná o porušení SQ2 Ochrana osobních údajů a bude postupováno dle tohoto standardu.)

Jestliže budeme potřebovat zajistit přístup do Vašeho bytu ( v obci), můžete nám dát k dispozici klíče. Ty převezmeme oproti podpisu a jsou v naší službě uzamčeny v uzamykatelné skříňce. V DPS-Senior má každý bydlící 2x klíč od bytu a 2x klíč od vchodových dveří. V případě ukončení nájmu je předávající byt povinen klíče odevzdat. Ředitelka Sociálních služeb Bystřice, p.o. disponuje tzv. generálním klíčem, kterým se v případě nouze dostane do všech prostor DPS včetně jednotlivých bytů.

V případě Vaší nepřítomnosti, kterou nahlásíte, nesmí pracovníci vstupovat do Vašeho bytu, a to ani v případě, že byste s tím souhlasili. (např. v době Vaší nepřítomnosti dát oběd do bytu za dveře)

Každý klient uvede při sjednávání sociální služby tzv. kontaktní osobu, pokud s tím tato osoba souhlasí. Vy můžete osobu kdykoliv změnit, kontaktní osoba má právo požádat o změnu nebo vymazání osobních údajů.

Kontaktní osoby jsou:

Ihned informovány, pokud klient při sjednané návštěvě neotevírá a je s nimi projednán další postup, hrozí-li nebezpečí, že je klient v ohrožení života nebo zdraví.

Oprávněny vyrovnat vzájemné pohledávky v situaci, kdy je klient hospitalizován, nebo je ukončeno poskytování služby a klient nemůže tyto náležitosti vyřídit osobně.

Pokud si klient nepřeje, aby kontaktní osoba měla výše uvedená práva, je to zaznamenáno v IP.

V případě, že klient při předem sjednané návštěvě neotevírá a pracovníci PS mají podezření, že by mohlo být ohroženo zdraví nebo život klienta a není možno se spojit s kontaktní osobou, ani se sousedy, jsou pracovníci oprávněni zavolat složky záchranného systému. Klient si je vědom, že tento postup může znamenat násilné vniknutí záchranných složek do bytu s případnou škodou na bytovém zařízení a je proto v jeho zájmu ohlašovat změny telefonních čísel a oznámit pečovatelce možnou nepřítomnost.

V DPS-Senior jsou obyvatelé žádáni o to, aby když se zamknou, vytahovali klíč ze zámku. V případě, že např. v noci spadnou, nelze se do bytu dostat a jsme nuceni zavolat klíčovou službu, která byt otevře. Škody, které nastanou v tomto případě, hradí obyvatel bytu.

Stane-li se, že tomuto textu nerozumíte, nebo Vám něco není jasné, kontaktujte ředitelku.

 

Kontakty:

ŘEDITELKA 558 337 470,702 097 304
PEČOVATELKY DPS-SENIOR 558 337 473
PEČOVATEKA MIMO

DPS-SENIOR, OBĚDY

739 201 137
EKONOMKA 558 337 480

 

Zpracovala:

Mgr. Monika Kovářová, DiS

ředitelka Sociálních služeb Bystřice,

příspěvková organizace

 

V Bystřici 1.1.2022

Komentáře jsou vypnuty.